PRIVĀTUMA POLITIKA Šajā privātuma politikā ir aprakstīts, kādā veidā un apmērā, kādam mērķim Pārzinis apstrādā fizisko personu dati un kādas ir fiziskās personas tiesības saistībā ar tās datu apstrādi. Pārzinis veic fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar šo Privātu politiku, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citiem piemērojamiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
1. Terminoloģija:
1.1. Pārzinis – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rototeh”, reģ. Nr. 40103427007, jur. adrese: Lielā zaļā iela 9, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137.
1.2. Persona – identificēta vai identificējama fiziskā persona, kuras datus Pārzinis apstrādā;
1.3. Personas dati –jebkāda veida informācija, kas ir saistīta ar Personu;
1.4. Mājaslapa –Pārziņa tīmekļa vietne www.rototeh.lv;
1.5. Prece – preces, kuras ievietotas pārdošanai Mājaslapā.
1.6. Privātuma politika – šī privātuma politika.
1.7. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);
2. Kontaktinformācija:
2.1. Pārziņa kontaktinformācija jautājumu, pieprasījumu, sūdzību iesniegšanai saistībā ar Personas datu apstrādi ir sekojoša: – tālruņa Nr. +371 67278008 – e-pasts: info@rototeh.lv
3. Pārzinis apstrādā sekojošus Personas datus:
3.1. Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, pers. kods, amats u.c.);
3.2. Rēķina izrakstīšanai, maksājumu apstrādei nepieciešamā informācija (bankas konta numurs);
3.3. Personas kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālr. u.c.);
3.4. ziņas par Personas atrašanās vietu (IP adresi), Interneta lietošanas paradumus un Mājaslapas apmeklējumu datus;
3.5. Personas telefonsarunas ar Pārzini.
4. Pārzinis iegūst Personas datus sekojošos veidos:
4.1. persona pati ievada savus datus Mājaslapā vai iesniedz Personas datus Pārzinim citā veidā;
4.2. persona iegādājas Preces Mājaslapā citai personai un ievada šīs citas personas Personas datus;
4.3. pa tālruni;
4.4. izmantojot sīkdatnes (cookies).
5. Pārzinis izmanto Personas datus sekojoši:
5.1. lai sagatavotu un nosūtītu Personai rēķinu un Preču pasūtījuma apstiprinājumu;
5.2. lai piegādātu Personai pasūtītās Preces;
5.3. lai sazinātos ar Personu saistībā ar Pircēja veiktu Preču pasūtījumu;
5.4. lai informētu Pircēju par Precēm, jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem;
5.5. lai izskatītu Personas iesniegtās sūdzības un sniegtu uz tām atbildes;
5.6. lai izpildītu piemērojamo normatīvo aktu prasības;
5.7. lai veiktu pētniecību, aptauju, mārketingu, Mājaslapas noformējuma un satura izstrādi un uzlabošanu;
 5.8. lai fiksētu mutiskās norunas starp Pārzini un Personu;
5.9. lai uzlabotu Personu apkalpošanas kvalitāti;
5.10. lai atvērtu, uzturētu un administrētu lietotāju kontus.
6. Datu apstrādes pamats:
6.1. Preču pirkuma un piegādes līguma starp Pārzini un Personu noslēgšanai un izpildei;
6.2. Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei;
6.3. Pārziņa leģitīmās intereses, tai skaitā: – komercdarbības veikšana; – līgumsaistību izpilde; – personas identificēšana; – komercdarbības risku novērtēšana vai mazināšana; – esošo klientu saglabāšana un jaunu klientu piesaiste; – ienākošo maksājumu administrēšana, parādu piedziņa; – krāpniecības novēršana; – savu tiesību un likumīgo interešu aizstāvība tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.
6.4. Citos gadījumos Personas datu apstrādei Pārzinis atsevišķi lūdz Personas piekrišanu.
7. Datu konfidencialitāte un izpaušana trešajām personām:
7.1. Pārzinis Regulas un citu piemērojamo normatīvo aktu ietvaros īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātus Personas datus no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
7.2. Piekļuve Personas datiem ir tikai tiem Pārziņa darbiniekiem, kuriem Personas datu apstrāde ir nepieciešama savu darba pienākumu veikšanai.
7.3. Pārzinis neizpauž un nenodot apstrādei Personas datus trešajām personām, izņemot: – Valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kārtībā un apmērā. – Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem tādiem kā parādu piedzinēji, grāmatveži, juristi, Mājaslapas izstrādātāji un uzturētāji. kuru līgumsaistību pret Pārzini izpildei ir nepieciešams veikt Datu apstrādi ar nosacījumu, ka šie ārpakalpojumu sniedzēji ir apņēmušies nodrošināt Personas datu drošību tādā apmērā, kas nav mazāks par Privātuma politikā norādīto.
8. Datu apstrādes vieta:
8.1. Personas dati tiek netiek nodoti apstrādei ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) teritorijas.
9. Datu glabāšanas ilgums:
9.1. Personas dati, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, tiek glabāti, līdz visas no līguma izrietošās saistības tiks izpildītas un būs iestājies noilgums no šīm līgumsaistībām izrietošu prasību iesniegšanai;
9.2. Personas dati, kas tiek apstrādāti normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tiek glabāti normatīvajos aktos noteiktu ilgumu;
9.3. Personas dati, kuri tiek ievākti un glabāti, pamatojoties uz Personas piekrišanu, tiek glabāti, kamēr tie ir nepieciešami mērķa, kuram tie tika ievākti, sasniegšanai.
10. Personai ir sekojošas tiesības:
10.1. Pieprasīt informāciju, vai Pārzinis apstrādā šīs Personas Personas datus, kā arī pieprasīt informāciju par šiem Personas datiem un piekļuvi šiem Personas datiem;
10.2. Pieprasīt Pārzinim labot Personas datus, kas ir nepareizi vai nepilnīgi;
10.3. Pieprasīt dzēst tos Personas datus, kuru apstrādes likumīgais pamats ir Personas piekrišana;
10.4. Pieprasīt ierobežoto to Personas datu apstrādi, kuru apstrādes likumīgais pamats ir Personas piekrišana;
 10.5. Saņemt Personas datus strukturētā, vispārpieņemtā standarta formātā un nodot trešajām personām savus Personas datus (attiecas uz Personas datiem, kurus Pārzinis apstrādā un Personas piekrišanas vai līguma pamata);
10.6. Iebilst Personas datu apstrādei, kuras likumīgais pamats ir Pārziņa likumīgās intereses vai kas tiek veikta tiešā mārketinga nolūkos, tai skaitā, atteikties no Pārziņa jaunumu saņemšanas uz e-pastu;
10.7. Atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei; piekrišanas atsaukšana neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta līdz atsaukšanai, kā arī neietekmē Personas datu apstrādi, kas tiek veikta uz citiem pamatiem; atsevišķos gadījumos piekrišanas atsaukšanas gadījumā Pārzinis nevarēs pilnīgi vai daļēji izpildīt kādus savus pienākumus pret Personu;
10.8. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas, izņemot, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Personu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Persona ir devusi savu nepārprotamu piekrišanu;
10.9. iestatīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus tā, lai nepieļautu noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus. Šādā gadījumā Mājaslapas funkcionalitāte var būt ierobežota;
10.10.iesniegt sūdzību saistībā ar Pārziņa veiktu Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
11. Trešo personu mājaslapas
11.1. Pārdevējs informē, ka citās tīmekļa vietnēs, kas pieejamas Mājaslapā (ar hipersaišu un reklāmu starpniecību vai citādi), ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Pārdevējs nepārbauda trešo personu privātuma politiku vai lietošanas noteikumus, un neatbild par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.
12. Privātuma politikas spēkā esamība un pārskatīšana
12.1. Privātuma politikas aktuālā versija ir spēkā no 2019.gada 4. novembra.
12.2. Pārzinis ir tiesīgs jebkurā laikā pārskatīt un grozīt Privātuma politiku bez saskaņošanas ar Personu.
12.3. Ar jaunāko Privātuma politikas versiju Persona jebkurā brīdī var iepazīties Mājaslapā.